Saturday, 6 February 2016

Surah 16


AN-NAHL (lebah) 1~128.  

16. Khatam Surah An-Nahl (1~10) 
16. Khatam Surah An-Nahl (11~20) 
16. Khatam Surah An-Nahl (21~30) 
16. Khatam Surah An-Nahl (31~40) 
16. Khatam Surah An-Nahl (41~50) 
16. Khatam Surah An-Nahl (51~60) 
16. Khatam Surah An-Nahl (61~70) 
16. Khatam Surah An-Nahl (71~80) 
16. Khatam Surah An-Nahl (81~90) 
16. Khatam Surah An-Nahl (91~100) 
16. Khatam Surah An-Nahl (101~110) 
16. Khatam Surah An-Nahl (111~120)
 16. Khatam Surah An-Nahl (121~128).

No comments:

Post a Comment